Informacja!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej na odcinku Łódź-Wrocław, na obecnym etapie w terenie prowadzone są pomiary geodezyjne i badania geologiczne.

Prace terenowe prowadzone są w obszarze projektu, w okresie od grudnia 2021 do października 2022 r.

Ww. prace wykonywane są dla 4 wariantów równolegle, do czego kontraktowo jesteśmy zobowiązani na obecnym etapie projektu. Lokalizacja powyższych 4-ech wariantów została Państwu zaprezentowana podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, jakie odbyły się w okresie XI-XII 2021 r.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują ?

  • Obszarem prac są objęte tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej.
  • Wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne.
  • Pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badań geologicznych.
  • Badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowowodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej.                                                                                               

Okres wykonywania pomiarów: Zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 do X 2022.

Czytaj dalej…


Nowe nabory wniosków!

OGŁOSZENIA O NABORACH 2022

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link: https://www.dolinagrabi.pl/


Badanie pn. Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Dobroń.

W związku z potrzebą opracowania Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Gmina Dobroń zleciła przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie na tej podstawie raportu. Badanie będzie przeprowadzone w wersji elektronicznej online i będą nim objęci m.in. uczniowie szkół, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dorośli mieszkańcy Gminy Dobroń. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy zostaną poproszeni o wzięcie udziału w badaniu, aby wyrazili na nie zgodę i udzielili odpowiedzi. Ze szczególną prośbą zwracamy się do dorosłych mieszkańców Gminy o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej. Badanie jest anonimowe, a poszczególne odpowiedzi posłużą do opracowania zbiorczych zestawień i będą podstawą do analizy i formułowania wniosków. Na podstawie tak przygotowanej diagnozy, zostanie opracowany Gminny Program, który następnie zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy w Dobroniu.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/699386/dobron-2022-badania-mieszkancy-uzaleznienia-w-tym-behawioralne.html


Cyfrowa Gmina!

Jedenastego stycznia 2022 roku w Zgierzu odbyło się spotkanie samorządowców z województwa łódzkiego z Wojewodą Łódzkim – Tobiaszem Bocheńskim. Podczas spotkania Wójt Gminy Dobroń – Robert Jarzębak odebrał promesę na kwotę 234 060 zł dla Gminy Dobroń z programu Cyfrowa Gmina. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą to m. in. serwery, rutery, komputery wraz niezbędnym oprogramowaniem. Zostanie także przeprowadzona diagnoza systemów cyberbezpieczeństwa. Pozyskany sprzęt pozwoli skuteczniej zabezpieczyć dane osobowe oraz poprawi komfort obsługi mieszkańców, w tym także wachlarz usług realizowanych elektronicznie. Program Cyfrowa Gmina to wsparcie samorządów środkami unijnymi w procesie rozwoju tego rodzaju usług.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 12.01.2022 r.

Znak: 6733.11.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 29.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Mateusza Koziarskiego działającego jako pełnomocnik PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 2350 mb z rur pe o średnicy 63 mm i długości 2850 mb z rur pe o średnicy 90 mm wraz z koniecznym uzbrojeniem przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Markówka na działkach nr 109/2, 109/1, 75/1, 75/2 i 139 oraz w obrębie Wincentów na działkach nr 100/2, 102/1, 101/1, 291/1 i 100/1 w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 12.01.2022 r. – 26.01.2022 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 11 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późń. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu  uchwały Nr  XXXII/242/21 Rady Gminy w Dobroniu  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. w formie pisemnej na adres: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Dobroniu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobroniu jest Wójt Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, NIP 7311929836, tel. 43 677 2683, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@dobron.ug.gov.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://dobron.bip.net.pl/?c=755

 

Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia MPZP dla cześci sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń


Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021

Urząd Gminy przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych  w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Dobroń są zobowiązani: do dnia 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy  nr 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Czytaj dalej…