Full name:
Daria Kajzer
Nickname:
DK
Website:
Description:

Posts by DK

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 12.01.2022 r.

Znak: 6733.11.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 29.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Mateusza Koziarskiego działającego jako pełnomocnik PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 2350 mb z rur pe o średnicy 63 mm i długości 2850 mb z rur pe o średnicy 90 mm wraz z koniecznym uzbrojeniem przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Markówka na działkach nr 109/2, 109/1, 75/1, 75/2 i 139 oraz w obrębie Wincentów na działkach nr 100/2, 102/1, 101/1, 291/1 i 100/1 w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 12.01.2022 r. – 26.01.2022 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 11 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późń. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu  uchwały Nr  XXXII/242/21 Rady Gminy w Dobroniu  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. w formie pisemnej na adres: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Dobroniu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobroniu jest Wójt Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, NIP 7311929836, tel. 43 677 2683, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@dobron.ug.gov.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://dobron.bip.net.pl/?c=755

 

Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia MPZP dla cześci sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 03.01.2022 r.

Znak: 6733.9.2021

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 03 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Znak: 6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.01.2022 r.

 

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 03.01.2022 r. – 17.01.2022 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 30.12.2021 r.

Znak: 6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 21.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Pawła Lisa z firmy Elektroinstal s.c., działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Sieradz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej nN typu YAKXs 4×120 mm2 o długości ok. 280 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Dobroń Poduchowny na dz. nr 329 stanowiącej drogę gminną w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 30.12.2021 r. – 13.01.2022 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 09.12.2021 r.

Znak: 6733.9.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

 

             Stosownie do wniosku firmy OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, z dnia 07.10.2021 r., zmienionego pismem z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu do UG 30.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

           Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 09.12.2021 r. – 23.12.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

 Dobroń, dnia 03.11.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020   

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 03 listopada 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.13A.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.11.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                  

Data umieszczenia obwieszczenia: 03.11.2021 r. – 17.11.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.10.2021 r.

Znak: 6733.9.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 08.10.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 71, 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 27.10.2021 r. – 10.11.2021 r.

 


Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

dd

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W miesiącu lipcu 2021 roku Gmina Dobroń wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w ramach bezzwrotnego wsparcia na inwestycje publiczne, realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 12 000 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 11 000 000,00 zł. 25 października 2021 roku na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono wyniki pierwszego naboru, przyznając Gminie Dobroń 100% wnioskowanych środków.

Read more…


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 04.10.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020                                                         

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

             Stosownie do wniosku firmy P4 Spółka z o.o. z/s w Warszawie z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń, po ponownym postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym wskutek uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji Wójta Gminy Dobroń z dnia 25 stycznia 2021 r. znak: 6733.13.2020, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 04.10.2021 r. – 18.10.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.09.2021 r.

Znak: 6733.8.2021

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 27 września 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 90 mm i długości ok. 320 mb z przebiegiem po działce nr 329 wraz z przyłączem o przekroju 90 mm do studni wodomierzowej 1200 mm  na działce nr 319 obręb Dobroń Poduchowny, gmina Dobroń”.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 11.10.2021 r.

                                                                                                         

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.09.2021 r. – 11.10.2021 r.