Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń Zawiadomienie Znak 6733.14.2020 z 12.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 30.12.2020 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Marcina Kozikowskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia w granicach gminnej drogi (działka Nr 265/1) w obrębie geod. Dobroń Mały”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji – w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 12.01.2021 r. – 26.01.2021 r.

 

Ogłoszenie w wersji word.

Ogłoszenie w wersji pdf.