Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 26.05.2021 r.

Znak: 6733.7.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 13.05.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Małgorzatę Rzepkowską z firmy EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J., pełnomocnika Gminy Dobroń, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Markówka” na działkach nr 132/2 i 132/3 położonych w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 26.05.2021 r. – 09.06.2021 r.