Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 27.05.2021 r.

Znak: 6733.5.2021

   

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

  

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 27 maja 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji wieży stalowej stacji bazowej telefonii komórkowej BT33963 znajdującej się na działce nr 46/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.06.2021 r.

                                                                                                                                Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.05.2021 r. – 10.06.2021 r.