Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 09.12.2021 r.

Znak: 6733.9.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

 

             Stosownie do wniosku firmy OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, z dnia 07.10.2021 r., zmienionego pismem z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu do UG 30.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

           Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 09.12.2021 r. – 23.12.2021 r.


Ważne!

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła czy instalację fotowoltaiczną.

NOWY OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec bez względu na rodzaj paliwa, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?:

–  w formie elektronicznej (szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu; logowanie poprzez Profil Zaufany lub e-dowód, należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „złóż deklarację” – wypełnij ją i wyślij).

w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy wysłać listem albo złożyć osobiście  w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących.
– W przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


COVID-19!

Rząd zdecydował o zmianie listy obostrzeń!

Od 15 grudnia nastąpi:

  • obniżenie limitu obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach do 30 proc.
  • obniżenie limitu do 30 proc. w kinach, teatrach, obiektach sakralnych i sportowych
  • w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji
  • zamknięte kluby i dyskoteki. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie nie będzie to obowiązywać przy maksymalnej liczbie 100 osób
  • ograniczenie w środkach transportu zbiorowego do 75 proc.
  • obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy

Przekroczenie limitów będzie możliwe dla osób zaszczepionych, ale tylko, jeśli przedsiębiorca wykaże, że weryfikuje certyfikaty covidowe.

Zmiany w szkołach:

  • od 20 grudnia do 9 stycznia nauczanie zdalne we wszystkich szkołach podstawowych oraz średnich. Nie będzie to dotyczyć przedszkoli i żłobków.

Zmiany dla osób przylatujących spoza strefy Schengen:

  • obowiązek testu na COVID-19 na co najmniej 24 godz. Wcześniej.

Od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych i nauczycieli będą mieć obowiązek szczepień.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia