Korzystanie z dróg leśnych położonych na terenie Gminy Dobroń.

Regulaminy korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna


Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dobroń.

Na terenie gminy występują 4 kategorie dróg, droga krajowa S-8, S-15, droga wojewódzka  482 drogi powiatowe 4912E i 3310E, drogi gminne oraz drogi bez kategorii tzw. drogi wewnętrzne. Drogi powiatowe, gminne i gminne wewnętrzne są utrzymywane  przez gminę. Gminne z racji zarządu nad drogami oraz powiatowe na podstawie stosownej umowy porozumienia. Szczegółowe zasady w zakresie zimowego utrzymania dróg określa załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. MT i GM z 1994 r. Nr 10, poz. 20) a określenie standardów zimowego utrzymania dróg zawarte jest zarządzeniu w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy z dnia 12.10.2021, które zostało podane do wiadomości 20 października.

Gmina Dobroń nie dysponuje specjalistycznym sprzętem do posypywania dróg i w celu realizacji obowiązku zimowego utrzymania dróg zawiera umowę z firmą zewnętrzną. Wykonanie usługi na rok  2022 zostało zakontraktowane poniższymi stawkami:

  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 20% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę  120,00 zł netto,  129,60 zł  brutto,
  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 30% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę 140,00 zł netto, 151,20 zł brutto.

Generalnie do posypywania dróg stosowana jest 30% mieszanka, zatem jednorazowa usługa posypywania dróg gminnych oscyluje w granicy 10 tyś. złotych.

Sól drogowa to profesjonalny środek wykorzystywany do zmniejszania śliskości dróg chodników i innych  ciągów komunikacyjnych. W handlu na terenie Polski sól drogowa występuje pod postacią nieoczyszczonej soli kamiennej, której skład jest precyzyjnie określony na mocy normy PN-86/C-84081/02.

Czytaj dalej…