Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 30.12.2021 r.

Znak: 6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 21.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Pawła Lisa z firmy Elektroinstal s.c., działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Sieradz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej nN typu YAKXs 4×120 mm2 o długości ok. 280 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Dobroń Poduchowny na dz. nr 329 stanowiącej drogę gminną w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 30.12.2021 r. – 13.01.2022 r.