Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 12.01.2022 r.

Znak: 6733.11.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 29.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Mateusza Koziarskiego działającego jako pełnomocnik PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 2350 mb z rur pe o średnicy 63 mm i długości 2850 mb z rur pe o średnicy 90 mm wraz z koniecznym uzbrojeniem przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Markówka na działkach nr 109/2, 109/1, 75/1, 75/2 i 139 oraz w obrębie Wincentów na działkach nr 100/2, 102/1, 101/1, 291/1 i 100/1 w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 12.01.2022 r. – 26.01.2022 r.