Nowe nabory wniosków!

OGŁOSZENIA O NABORACH 2022

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link: https://www.dolinagrabi.pl/


Badanie pn. Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Dobroń.

W związku z potrzebą opracowania Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Gmina Dobroń zleciła przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie na tej podstawie raportu. Badanie będzie przeprowadzone w wersji elektronicznej online i będą nim objęci m.in. uczniowie szkół, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dorośli mieszkańcy Gminy Dobroń. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy zostaną poproszeni o wzięcie udziału w badaniu, aby wyrazili na nie zgodę i udzielili odpowiedzi. Ze szczególną prośbą zwracamy się do dorosłych mieszkańców Gminy o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej. Badanie jest anonimowe, a poszczególne odpowiedzi posłużą do opracowania zbiorczych zestawień i będą podstawą do analizy i formułowania wniosków. Na podstawie tak przygotowanej diagnozy, zostanie opracowany Gminny Program, który następnie zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy w Dobroniu.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/699386/dobron-2022-badania-mieszkancy-uzaleznienia-w-tym-behawioralne.html