Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dobroń na lata 2021-2025 r. [aktualizacja – protokół z konsultacji]


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroń nr VIII/5/2021 z dnia 14 stycznia 2021r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Dobroń dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dobroń na lata 2021-2025.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art.5 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713) art. 16b, art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1876).

Konsultacje odbędą się w terminie od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. w formie zbierania opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Dobroń zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Zarządzenia:

  • wysyłanych pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
  • pocztą elektroniczną na adres: gops@dobron.ug.gov.pl

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE WÓJTA

Dobroń – STRATEGIA

Formularz_zgłaszania_uwag do Strategii 2021-2025

Protokół z konsultacji społecznych dot.Strategii

Wyświetleń 795