Nowa inwestycja w Mogilnie!


W listopadzie 2020 r. do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskich w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.3.1. Ochrona powietrza – ZIT.

Wniosek spełnił warunki formalne oraz kryteria oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT i w związku z tym został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu przeprowadzenia dalszych etapów oceny. Następnie wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,52 % punktów. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 221/21 z dn. 16.03.2021 r. wybrał projekt do dofinansowania.

4 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Umowę w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego podpisał Pan Grzegorz Schreiber. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku pasywnego sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. Do celów szczegółowych zalicza się m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększenie produkcji energii za źródeł odnawialnych, dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Dobroń zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego oraz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Projekt zgodny jest z polityką zrównoważonego rozwoju, polityką równych szans kobiet i mężczyzn, polityką równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zrealizowany zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Będzie miał charakter demonstracyjny i pozwoli na rozpowszechniania zastosowanych w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową. 

Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym.  Powierzchnia budynku podzielona została na dwie części zgodnie z planowaną funkcją budynku, tj. na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem – pokój nauczyciela, pomieszczenia techniczne, szatnie i łazienki, na piętrze przewidziano małą salę sportową z pomieszczeniem technicznym oraz szatnie i łazienki.

Wyświetleń 577