Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń


Dobroń, dnia 19.05.2021 r.

Znak: 6733.6.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741) w dniu 05.05.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Marka Mudzo, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 110 mm i długości ok. 320 mb o przebiegu po działkach nr 149/2, 134/2, 100/1, 245 i 143 wraz z przyłączem do działki nr 149/1 obręb Wincentów, gmina Dobroń”.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 19.05.2021 r. – 02.06.2021 r.

Wyświetleń 529