Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń


Dobroń, dnia 14.06.2021 r.

Znak: 6733.6.2021                                                          

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 14 czerwca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 110 mm i długości ok. 320 mb o przebiegu po działkach nr 149/2, 134/2, 100/1, 245 i 143 wraz z przyłączem do działki nr 149/1, obręb Wincentów, gmina Dobroń”.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28.06.2021 r.

                                                                                                         

                                                                                                          Robert Jarzębak
                                                                                                       Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 14.06.2021 r. – 28.06.2021 r.

Wyświetleń 524