Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład


dd

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W miesiącu lipcu 2021 roku Gmina Dobroń wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w ramach bezzwrotnego wsparcia na inwestycje publiczne, realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 12 000 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 11 000 000,00 zł. 25 października 2021 roku na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono wyniki pierwszego naboru, przyznając Gminie Dobroń 100% wnioskowanych środków.

Uprzednio, 4 marca 2021 roku, Gmina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zamierzenie inwestycyjne rozbudowy SUW obejmuje roboty związane z budową budynku Stacji, tj. wykonanie budowy, przebudowy, remontu i rozbiórki obiektów SUW oraz wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną i niezbędne sieci infrastruktury. Zgodnie z założeniem, praca Stacji będzie odbywać w pełnej automatyce z monitoringiem i wizualizacją na panelu dotykowym oraz monitorach komputera, a inteligentny system zarządzania siecią wodociągową umożliwi lepsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach wod.-kan., a także gromadzenie informacji o występujących na nich zdarzeniach.

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania obejmuje m.in. budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, tj. pomieszczeń technicznych i administracyjno-socjalnych oraz przepompowni, budowę ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku, wyposażenie budynku w system ograniczający występowanie rosy na ciągu technologicznym, remont, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz odstojnika popłuczyn, wraz ze stanowiskiem do tankowania wód popłucznych wykorzystywanych na cele rolnicze, budowę punktu czerpalnego wody nieuzdatnionej wykorzystywanej na cele ppoż., remont istniejących zbiorników wody uzdatnionej, budowę neutralizatora ścieków chemicznych wraz z kanalizacją i zbiornikiem na ścieki.

Pozostałe środki w wysokości 1 000 000,00 zł Gmina otrzymała w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania ma celu zapewnienia bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni, a także zwiększenie możliwości uzdatniania wody dzięki wdrożeniu zautomatyzowanej technologii ozonowania.

dd

Wyświetleń 444