Fundusz sołecki

Gmina Dobroń wyodrębniła fundusz sołecki na 2020 r.

Gmina Dobroń po raz kolejny zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2019 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wraz z Radą Sołecką.

Sołectwa mają do dyspozycji określony budżet, w ramach którego mogą działać, realizując inwestycje w obrębie swoich wsi takie jak  np. budowa chodnika przy drodze gminnej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci, doposażenie szkoły w materiały edukacyjne, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych, oświetlenie drogi gminnej, remont wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów.

Dodatkowo ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. W takim przypadku każde sołectwo uchwala oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia np.: mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np.: zakup nowych zabawek dla dzieci, a sołectwo B np.: ogrodzenie.      

Wnioski sołectw muszą spełniać następujące kryteria: muszą mieścić się w  zadaniach własnych gminy, zapewniać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy (wypełnione łącznie).

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwości wystąpienia przez sołectwo do wójta o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego.
Mam nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców naszej gminy.
Od kwoty wydanej na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa.

          Wójt Gminy Dobroń          

dd

green_line

Fundusz sołecki krok po kroku

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. Cały proces nie jest skomplikowany.

Poniżej przedstawiamy „krok po kroku” schemat wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego w gminach wraz z wyjaśnieniami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko rada gminy lecz również sołtys czy sołtyska oraz mieszkańcy mogą mieć wpływ na to czy w gminie jest fundusz sołecki, czy nie.

Krok 1:
Przyjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

Do tej pory corocznie Rada Gminy musiała podejmować uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego. Na podstawie nowej ustawy, gdy Rada Gminy podejmę uchwałę do 31 marca o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Ma ona charakter permanentny, tzn. obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwalę o jego nieutworzeniu.

green_line

Krok 2:
Wyliczenie przez wójta/burmistrza środków jakie będą przysługiwały sołectwom

Jeżeli w twojej gminie został wyodrębniony fundusz sołecki kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia wójt/burmistrz gminy musi przekazać sołtysom informację na temat wysokości środków na każde sołectwo. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do 31 lipca każdego roku.
Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo wynosi:

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2011 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2009 roku

green_line

Krok 3:
Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców

Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Już wcześniej, przed zebraniem, można myśleć i dyskutować na temat tego jaki można włożyć wniosek i co sfinansować.

Porady:

* Organizując zebranie wiejskie przygotuj informację, w której będzie wyraźnie powiedziane, że zebranie dotyczy podjęcia decyzji na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.
* W zaproszeniu na zebranie podaj kwotę funduszu o jakiej mieszkańcy będą decydować.
* Wytłumacz w zaproszeniu, że to mieszkańcy sami podejmą decyzję o tym, czy pieniądze zostaną wydane na wiatę przystankową, imprezę integracyjną czy na coś innego i że ta decyzja będzie ostateczna.  * Postaraj się przekazać informację, tak aby dotarła do możliwie wielu mieszkańców. Często sołtysi informując o zebraniu wiejskim ograniczają się do wywieszenia kilku ogłoszeń na tablicy, w sklepie lub innych miejscach. Zastanów się czy nie warto potraktować tego zebrania w szczególny sposób i nie spróbować innych metod przekazania zaproszeń mieszkańcom.

Pamiętaj – żeby fundusz sołecki okazał się sukcesem, ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców sołectwa brało udział w decydowaniu o projekcie, a później w jego wykonaniu. Jednym z głównych celów funduszu sołeckiego jest angażowanie mieszkańców w sprawy wsi. Rola mieszkańców nie kończy się na uchwaleniu wniosku!

green_line

Krok 4:
Zebranie wiejskie

Jak zostało powiedziane, o przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie jest podejmuje decyzję, a sołtys jest organem wykonawczym. Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys
2) rada sołecka
3) 15 dorosłych mieszkańców sołectwa

Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad),w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania wójtowi/burmistrzowi).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

* przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
* są zgodne ze strategią rozwoju,
* służą poprawie warunków życia mieszkańców

green_line

Krok 5:
Przedłożenie wniosku sołectwa do wójta

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa
2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
3. uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)

Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem wójta/burmistrza może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym. W razie wątpliwości warto jeszcze przed uchwaleniem wniosku skonsultować się z kimś z urzędu gminy jeśli chodzi o formalne przygotowanie wniosku, jak również jeśli chodzi o oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – pozwoli to obu stronom uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.

Zalecamy, aby oprócz wniosku na ręce wójta złożyć: protokół z zebrania podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania wiejskiego.

Pamiętaj, aby po zebraniu wiejskim podczas którego uchwalono wniosek, poinformować o treści wniosku mieszkańców, którzy byli nieobecni na zebraniu. Jest to dobry sposób na pokazanie wszystkim mieszkańcom, że zależy nam na tym, aby wiedzieli co się dzieje we wsi. Pozwoli to również osobom nieobecnym podczas zebrania na włączenie się w działania związane z realizacją wniosku.

green_line

Krok 6:
Uchwalony wniosek, które spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala rada w kolejnych miesiącach.

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

* wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
* są zgodne ze strategią rozwoju,
* służą poprawie warunków życia mieszkańców

green_line

Krok 7:
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest wójt.

Rolą sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na:

•  kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia
•  udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania. Może to być ich praca lub wkład rzeczowy.
Mieszkańcy mają prawo pytać wójta o terminy realizacji zadań. Gwarantuje im to Konstytucja, w art. 61. Wójt musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni.

O wątpliwościach i problemach związanych z realizacją funduszu sołeckiego można przeczytać na stronach:

www.funduszesoleckie.eu

www.funduszesoleckie.pl

www.gazetasolecka.pl

green_line

Dokumenty do pobrania

 

 

green_line