Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”

Gmina Dobroń od 1 września 2012 r. realizuje projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-10-009/12-00 podpisana w dniu 6 sierpnia 2012 r.
Kwota dofinansowania: 108 956,40 PLN.
Termin realizacji: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.
Szkoły objęte wsparciem: Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Szkoła Podstawowa w Chechle, Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym
Cel projektu: wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju 59 uczniów
klas I-III trzech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Dobroń oraz doposażenie palcówek
w niezbędne pomoce dydaktyczne do prawidłowego prowadzenia zajęć.
Uczestnicy projektu: uczniowie klas I-III uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń. Projekt zakłada udział 59 uczniów, u których zdiagnozowano problemy
z zakresu umiejętności matematycznych, czytania i pisania, jak również dysekcję i zaburzenia komunikacji społecznej oraz zaburzenia rozwoju mowy. Wsparciem zostały objęte również dzieci szczególnie uzdolnione z ukierunkowaniem na nauki matematyczno-przyrodnicze.
Przewidywane rezultaty: to między innymi doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych, zmniejszenie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz w czytaniu i pisaniu, zmniejszenie wad wymowy i zaburzeń w komunikacji społecznej oraz rozwinięcie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, u minimum 50% beneficjentów. W tym celu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dydaktycznych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.