Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń

 

ll

W miesiącu czerwcu 2021 roku złożono wniosek o płatność dla II etapu inwestycji. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 794 700,00 zł.

07 września 2020 roku Komisja dokonała odbioru II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroniu. W etapie drugim rozbudowy oczyszczalni wykonano:

 •  podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie nowego podnośnika powietrznego piasku;
 • demontaż i montaż blach falistych na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie wnętrza zbiorników;
 • połączenia międzyzbiornikowe i sieci międzyobiektowe wraz z armaturą;
 • montaż wyposażenia zbiorników;
 • uruchomienie pierwszego ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy).

25 marca 2020 roku Komisja dokonała odbioru sieci wodociągowej wraz z odejściami w m. Przygoń. Zakres rzeczowy obejmował:

 • wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego – wodociąg z rur PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb
 • wykonanie odejść w kierunku posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60 mb
 • zakup i montaż zasuw i hydrantów na sieci
 • wykonanie próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi
 • płukanie, dezynfekcja rurociągów
 • badanie bakteriologiczne wody

W miesiącu styczniu 2020 roku złożono wniosek o płatność dla I etapu inwestycji. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyniosło 701 000,00 zł.

27 listopada 2019 roku Komisja dokonała odbioru I etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobroniu. Zakres rzeczowy obejmował budowę obiektu budowlanego polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków polegającej budową zbiornika retencyjnego ścieków, budową rurociągów, w tym: grawitacyjnego ścieków surowych, tłoczonego osadu recyrkulacji wewnętrznej ścieków recyrkulacji osadu czynnego, przelewu awaryjnego, instalacji elektroenergetycznej, schodów terenowych oraz pomostu nad osadnikiem wtórnym i rozbiórce odcinka instalacji kanalizacji ścieków oczyszczonych

28 sierpnia 2019 roku Gmina Dobroń zawarła umowę na wykonanie drugiej części inwestycji objętej projektem.

Umowa zawarta z firmą KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie opiewa na kwotę 373 428,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie robót nie później niż do dnia 10 września 2019 roku,
 • zakończenie robót do dnia 15 maja 2020.

31 lipca 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. W określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły następujące oferty:

 • EQM Wojciech Urbaniak z siedzibą w Sieradz – cena oferty brutto 454 304,63 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Moszczenicy – cena oferty brutto 373 428,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk z siedzibą w Dłutowie – cena oferty 399 455,86 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto – 582 000,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

12 lipca 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla części II inwestycji – budowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

14 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na roboty budowlane objęte pierwszą częścią projektu. Umowa zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim opiewa na kwotę 2 539 000,01 zł, w tym:

 • dla etapu I brutto 1 344 000,00 zł,
 • dla etapu II brutto 1 195 000,01 zł.

Termin realizacji zamówienia:

 1. etap I – do dnia 15 sierpnia 2019 roku,
 2. etap II – do dnia 15 maja 2020 roku.

dd

27 maja 2019 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

13 maja 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. W określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły następujące oferty:

 • Finezja A.K. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie – cena ofert brutto 2 669 100,00 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto 2 539 000,01 zł okres gwarancji – 48 miesięcy.

26 kwietnia 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla części I inwestycji – Rozbudowy oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki.

04 kwietnia 2019 roku unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

20 marca 2019 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 27 060,00 zł.

13 lutego 2019 roku ogłoszono postępowanie w trybie zamówienia publicznego do 30 tys. euro na wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego nad planowaną inwestycją.

13 lutego 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. Wpłynęły następujące oferty:

 • Finezja A.K. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie – cena oferty brutto dla etapu I – 2 583 000,00 zł, etapu II – 615 000,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto dla etapu II – 607 878,30 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk z siedzibą w Dłutowie – cena oferty dla etapu II – 436 486,68 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

25 stycznia 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania w częściach:

 • etap I – rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki;
 • etap II – budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

28 czerwca 2018 roku Gmina Dobroń zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.