Przedszkole od nowa

 

Loga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuję łódzkie, Unia EuropejskaOgłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej 2

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie  „Przedszkole od nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Shuw zajęcia dodatkowe Chechło

 

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie „Przedszkole od nowa” współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Shuw podstawa programowa1

 

 

 

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację na 5 wolnych miejsc w nowych oddziałach
Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim

utworzonych w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

 

Rekrutacja wyłoni 5 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone będą w godz. 6.30-16.30 w okresie do 31 sierpnia 2021 r. (z przerwą wakacyjną w sierpniu 2021 r.).

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 12 do 16 października br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

Projekt oferuje także zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz terapii psychologicznej dla dzieci uczęszczających do oddziałów filii w Chechle Drugim, wykazujących potrzeby we wskazanych obszarach.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w okresie październik 2020 r.-czerwiec 2021 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).

 

Karta zgłoszenia dziecka

klauzula informacyjna

oświadczenie o wielodzietności-1

oświadczenie-samotne wychowywanie


 

 

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim
na zajęcia dodatkowe

w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

 

Na zajęcia dodatkowe z:

 • gimnastyki korekcyjnej
 • terapii logopedycznej
 • terapii pedagogicznej
 • terapii psychologicznej

mogą zostać zgłoszone dzieci posiadające zdiagnozowane deficyty w adekwatnym zakresie dokumentowane wynikami badań prowadzonych przez przedszkole lub wskazaniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w okresie październik 2020 r.-czerwiec 2021 r.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dodatkowych przyjmowane będą do 25 września br.
w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

Deklaracja

Karta zgłoszenia dziecka

W rekrutacji stosowane będzie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Udział w zajęciach jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).


Gmina Dobroń
 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. „Przedszkole od nowa”

Wartość projektu to 850 221,60 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 722 688,36 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2020 r. – 31.08.2021 r. obejmuje 50 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 12 nauczycieli Publicznego Przedszkola w Dobroniu, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i uczą się/pracują na obszarze województwa łódzkiego, w gminie Dobroń.

Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
i poprawa szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Dobroń poprzez wygenerowanie 50 dodatkowych miejsc w filii w Chechle Drugim Publicznego Przedszkola w Dobroniu, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli
i doposażenia 2 oddziałów przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe wspierające wyrównywanie deficytów.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

 1. Liczba 12 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
 2. Liczba 50 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie,
 3. Liczba 16 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej,
 4. Liczba 12 nauczycieli objętych wsparciem w programie,
 5. Liczba 1 OWP zlokalizowanego na obszarze wiejskim objętego wsparciem w projekcie.

Realizowane zadania, to:

 1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Dobroń,
 2. Realizacja zajęć dodatkowych wspierających wyrównywanie deficytów dla dzieci uczęszczających do nowo utworzonych oddziałów w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu filia w Chechle z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz terapii psychologicznej,
 3. Realizacja szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i współpracy z rodzicami w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu.

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym
do nowych oddziałów
Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim

utworzonych w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

 

Rekrutacja wyłoni 50 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone będą w godz. 6.30-16.30 w okresie od 14 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. (z przerwą wakacyjną w sierpniu 2021 r.).

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 17 do 26 sierpnia br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

Projekt oferuje także zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz terapii psychologicznej dla dzieci uczęszczających do oddziałów filii w Chechle Drugim, wykazujących potrzeby we wskazanych obszarach.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w okresie październik 2020 r.-czerwiec 2021 r.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dodatkowych przyjmowane będą w okresie 14-25 września br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

 W rekrutacji stosowane będzie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

 Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

 Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).

„Informujemy, że z powodów niezależnych od Beneficjenta projektu, rozpoczęcie pracy oddziałów Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim zostaje przesunięte na 14 września 2020 r.”

Ogłoszenie o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Regulamin projektu „Przedszkole od nowa”