Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym

Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym.  Powierzchnia budynku podzielona została na dwie części zgodnie z planowaną funkcją budynku, tj. na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem – pokój nauczyciela, pomieszczenia techniczne, szatnie i łazienki, na piętrze przewidziano małą salę sportową z pomieszczeniem technicznym oraz szatnie i łazienki.

Projektowany budynek sali gimnastycznej posiadać będzie podwyższone parametry energetyczne. W praktyce oznacza to, że ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego, czyli o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych.

Kliknij, aby przejść do galerii.

18 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano firmę ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk z siedzibą w Łodzi.

17 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.

16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona firma MRS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

4 czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu. Chęć wykonania usługi wyraziły 4 firmy.

4 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Umowę w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego podpisał Pan Grzegorz Schreiber. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku pasywnego sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. Do celów szczegółowych zalicza się m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększenie produkcji energii za źródeł odnawialnych, dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Dobroń zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, wzrost bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego oraz poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców. Projekt zgodny jest z polityką zrównoważonego rozwoju, polityką równych szans kobiet i mężczyzn, polityką równych szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zrealizowany zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Będzie miał charakter demonstracyjny i pozwoli na rozpowszechniania zastosowanych w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową. 

17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 221/21 z dn. 16.03.2021 r. wybrał projekt do dofinansowania.

26 lutego 2021 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku, w wyniku której ww. wniosek otrzymał 88,52 % punktów.

11 lutego 2021 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, skutkiem czego wniosek został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej projektu w trybie pozakonkursowym.

17 grudnia 2020 roku Instytucja Pośrednicząca ZIT zakończyła ocenę strategiczną dokumentacji. Wniosek spełnił warunki formalne oraz kryteria oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT i w związku z tym został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu przeprowadzenia dalszych etapów oceny.

10 listopada 2020 roku złożony został do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Wniosek współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskich w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.3.1. Ochrona powietrza – ZIT.