PO KL 2007-2013

„Przedszkole na dobry początek”

Umowa z dnia 8 września 2014 roku.

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej gminy. W szkole podstawowej w Mogilnie Dużym zostały zaadaptowane pomieszczenia na utworzenie oddziału filialnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu. Środkiem do realizacji tego projektu było wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych, co umożliwiło objęcie edukacją przedszkolną 20 dzieci (3 i 4 l.). Dzieci otoczone zostały opieką psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez psychologa, a dzieci z wadą wymowy mają indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę. Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego oraz nabycia umiejętności budowania relacji w grupie rówieśniczej. Dzieci mogą korzystać przede wszystkim z nowych zabawek i pomocy dydaktycznych, krzesełek, stolików oraz łóżeczek, a także z nowych naczyń kuchennych i przyborów łazienkowych.

Całkowita wartość umowna projektu to 212 251,61 zł, projekt finansowany w 85% ze środków UE.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałnie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej./

drzewa 012 drzewa 013

green_line

„Wesołe przedszkole w naszej szkole”

Umowa z dnia 07.04.2014 r.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 320 045,40 zł, wkład własny – 0%.

Projekt obejmuje doposażenie 4 oddziałów przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Dobroniu, Szkole Podstawowej w Chechle, Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym.

W ramach projektu oddziały przedszkolne doposażone są w pomoce dydaktyczne i naukowe, nowe meble oraz przeprowadzany jest remont toalet uczniów najmłodszych poprzez wymianę armatury na nową, w szkole w Chechle i Mogilnie Dużym doposażone są świetlice szkolne poprzez zakup m. im.  zmywarki, lodówki, naczyń oraz urządzeń do utrzymania porządku w szkole. Zakupiony zostanie sprzęt ICT oraz sprzęt multimedialny.

Obecnie wykonywane są prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Dobroniu gdzie powstanie plac zabaw wraz z bezpieczna nawierzchnią i ogrodzeniem.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałnie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej./

green_line

„E-urząd, E-petent, E-usługi”

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu podpisana pomiędzy Liderem Phin Consulting Sp. z o.o. a partnerami Gminą Dobroń, Gminą Godzianów, Gminą Gorzkowice, Miastem Sieradz i Gminą Żelechlinek z dnia 12.03.2014 r.

Projekt polega na wdrożeniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

Realizacja projektu w terminie: 01.02.2014 r. – 30.06.2015 r.

W gminie Dobroń na potrzeby projektu zostanie zakupiony sprzęt: serwer, zasilacz UPS, skaner do dokumentów do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), oprogramowanie do serwera (System, baza danych), licencja oprogramowania do EZD oraz usługi: instalacja serwera i konfiguracja EZD na serwerze, stworzenie i wdrożenie e-formularzy i ich integracja z oprogramowania EZD i z platformą ePUAP, opracowanie, konfiguracja i instalacja modułu Archiwum Zakładowe, zakup usługi HELP DESK.

W ramach projektu przeszkoleni zostaną pracownicy z Urzędu Gminy w Dobroniu w zakresie obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (31 pracowników), obsługi Punktu Nadawania Profili Zaufanych (2 pracowników), e-Urzędnik (31 pracowników), ustawy o ochronie danych osobowych i ustawie o ochronie informacji niejawnych (31 pracowników), zmiany w ustawach dotyczących e-usług (31 pracowników), zmian w KPA w kontekście e-usług (31 pracowników).

Całkowita wartość projektu 1 283 000,00 zł (dla Gminy Dobroń 118 926,82 zł), kwota dofinansowania 1 090 550,00 zł (dla Gminy Dobroń 73 022,50 zł), wkład własny niefinansowy 192 450,00 zł (dla Gminy Dobroń 45 904,32 zł).

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V: Dobre zarządzanie – Działanie V.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – Poddziałanie V.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej./

DSC00992 (2) DSC00993 DSC00988 DSC00980

green_line

„Mały krok do przedszkola, wielki do Europy”

Umowa z dnia 16 maja 2013 r.
Projekt zakładał utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej oraz doposażenie pomieszczeń dla powstałej grupy w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. Dzieci mogą korzystać między innymi z nowych zabawek i pomocy naukowych, krzesełek, łóżeczek, pościeli, przyborów łazienkowych i naczyń kuchennych. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, tańca, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz zapewnia pomoc psychologiczną. Całkowita wartość umowna projektu to 699 869,82 zł, projekt finansowany w 85 % ze środków UE.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałanie 9.1.1.

 DSC05868 DSC05905

green_line

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dobroń”

Umowa z dnia 6 sierpnia 2012 r.
Realizacja projektu pozwoliła na doposażenie bazy dydaktycznej oraz zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych na terenie gminy Dobroń. Wsparciem zostały objęte Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Szkoła Podstawowa w Chechle, Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym. Celem projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju 59 uczniów klas I-III trzech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Dobroń oraz doposażenie palcówek w niezbędne pomoce dydaktyczne do prawidłowego prowadzenia zajęć. Projekt zakładał udział 59 uczniów, u których zdiagnozowano problemy z zakresu umiejętności matematycznych, czytania i pisania, jak również dysekcję i zaburzenia komunikacji społecznej oraz zaburzenia rozwoju mowy. Wsparciem zostały objęte również dzieci szczególnie uzdolnione z ukierunkowaniem na nauki matematyczno-przyrodnicze.
Całkowita wartość umowna projektu to 108 956,40 zł

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałanie 9.1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych./

 zd1. zd2 zd3 zd4

green_line

„Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych”

Umowa z dnia 8 lutego 2011 r.
Realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie bezpłatnych kursów prawa jazdy kat. „C” (dla 14 osób) oraz prawa jazdy kat. „C+E” (dla 8 osób).Projekt zapewniał bezpłatne szkolenie na prawo jazdy, materiały szkoleniowe, opłatę za badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy państwowy egzamin.
Przyznana kwota na realizację zadania 48 933,00 zł, z czego wydatkowano 45 368,78 zł.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich./

roll_up1green_line

„Górą Dobroniacy – Dni Dobronia 2009″

Umowa z dnia 5 czerwca 2009 r.
W ramach umowy zorganizowane zostały XX Dni Dobronia – występy artystyczne, zabawy taneczne, pokazy walk rycerskich, konkursy, kiermasze handlowe, konsultacje ze specjalistami, prezentacje fachowej literatury dla rolników.
Przyznana kwota na realizację zadania 49 495,80 zł, z czego wydatkowano 49 122,78 zł.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej – Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji./

33 34 36 37

green_line

„Doskonalenie umiejętności pracowników JST z terenu powiatu pabianickiego poprzez kompleksowe szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania programów komputerowych”
Umowa partnerska z dnia 22 kwietnia 2008 r. pomiędzy Gminą Miejską Pabianice (Lider) a (Partnerami) Powiatem Pabianickim, Gminą Pabianice, Gminą Miejską Konstantynów Łódzki, Gminą Dobroń. W ramach projektu odbyły się szkolenia o tematyce: system Windows, korzystanie z Internetu, program Word zaawansowany, program Excel podstawowy, program PowerPoint, program Access, prawne aspekty zastosowania technologii ICT w JST, EWMAPA, EWOPIS oraz szkolenia e-learningowe o tematyce: program Word zaawansowany, program Excel podstawowy, program PowerPoint, program Access.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V: Dobre zarządzanie – Działanie V.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – Poddziałanie V.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej./