RPO woj. łódzkiego 2007-2013

„Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”

Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Pabianice (Lider) a (Partnerami) Gminą Dłutów, Gminą Dobroń, Gminą Miejską Konstantynów Łódzki, Gminą Ksawerów, Gminą Lutomiersk, Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim, Gminą Rzgów. W ramach umowy zostało stworzonych 18 pracowni multimedialnych, w tym 12 w szkołach podstawowych oraz 6 w szkołach gimnazjalnych + 18 szt. oprogramowania. Wartość projektu ogółem: 1 857 299,00zł., w tym dla Gminy Dobroń: 212 009,66 zł.

/Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna – Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna./