Gospodarka odpadami

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej na terenie Gminy Dobroń w okresie 13-21.05.2021


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 26 listopada 2020 r. uchwały nr XXI/170/20 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 58,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywało zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców gminy, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie w kwocie 5,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało właścicielowi nieruchomości, co oznacza, że opłata miesięczna dla nieruchomości zostanie obniżona o taką kwotę. Korzystający ze zwolnienia nie będą zbierać bioodpadów do pojemników i nie będą mogli przywozić ich na PSZOK.

W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowych deklaracji. Nowa deklaracja będzie wymagana tylko w przypadku właścicieli nieruchomości chcących skorzystać ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.

Deklarację wg nowego wzoru, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., będzie można składać od początku nowego roku 2021.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany związane z liczbą osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji (np. zmiana miejsca zamieszkania, urodzenia, zgony) lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Cennik dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Obowiązuje od dn. 01.01.2021 r.

 1. Usługi dodatkowe realizowane cyklicznie (opłata miesięczna):

a) najem dodatkowych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
w tym:

 • pojemnik 120 l – cena 40,00 zł,
 • pojemnik 240 l – cena 80,00 zł,
 • pojemnik 1100 l – cena 360,00 zł

b) najem dodatkowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

 • pojemnik 120 l na opakowania ze szkła – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 120 l na opakowania z papieru i tektury – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 140 l na bioodpady – cena 33,00 zł,
 • pojemnik 240l na zmieszane odpady opakowaniowe – cena 10,00 zł,
 • pojemnik 1100 l na bioodpady – cena 260,00 zł.
 1. Usługi dodatkowe realizowane jednorazowo:

a) najem kontenerów do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym:

 • kontener 5 m³ – cena 760,00 zł,
 • kontener 7 m³ – cena 1000,00 zł,

b) najem kontenerów do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym:

 • kontener 5 m³ na bioodpady – cena 710,00 zł,
 • kontener 5 m³ na odpady budowlane i remontowe – cena 1000,00 zł,
 • kontener 7 m³ na odpady wielkogabarytowe – cena 1000,00 zł.

 

 

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że od nowego roku PSZOK będzie przyjmował odpady w godzinach:

 • wtorek 15 – 18
 • czwartek 15 – 18
 • sobota 8 – 12

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI

kk

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.

– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ważne:

 • zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji;
 • właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu;
 • w związku ze zmianą wysokości opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji;
 • terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie;
 • w przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc wrzesień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019 r.;
 • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, będzie ono stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Szanowni mieszkańcy,

W związku z koniecznością dostosowania pojemników na odpady do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016 r., we współpracy ze spółką EKO-REGION, od początku grudnia rozpoczynamy akcję znakowania pojemników.

Uprzejmie prosimy mieszkańców poszczególnych miejscowości o wystawienie, we skazanych terminach, wszystkich pojemników na odpady przed posesje, tak by umożliwić pracownikom spółki oklejenie ich odpowiednimi napisami.

Pojemniki powinny być wystawione w danym dniu do godz. 6.00 rano.

Na posesjach, gdzie brakuje pojemników na bioodpady, będą również w tym dniu dostawiane brązowe pojemniki z napisem BIO.

 W dniu 01.12 (piątek) znakowane będą pojemniki w następujących miejscowościach:

 • Barycz
 • Przygoń
 • Dobroń Mały
 • Dobroń Duży
 • Dobroń ul. 11 Listopada, Polna, Łąkowa, Konwaliowa, Kalinowa, Irysowa

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 43 677 21 30 w. 125.

dd

1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 r. w gminie Dobroń zaczną obowiązywać nowe ujednolicone zasady segregacji. Od tej pory, oprócz odpadów zmieszanych, obowiązkowo selektywnie będziemy zbierać aż cztery frakcje odpadów, a mianowicie papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji. Oznacza to, że zmieni się sposób zbierania papieru,  który nie będzie już trafiał do pojemnika na odpady suche, będzie natomiast dodatkowo odbierany raz w kwartale, w workach, które dostarczy firma wywożąca odpady. Obowiązkowe będzie także posiadanie pojemnika na bioodpady, w związku z czym firma wywozowa będzie zobowiązana dostarczyć takie pojemniki wszystkim mieszkańcom gminy. W okresie od listopada do marca pojemniki na bioodpady będą mogły być wykorzystane do gromadzenia popiołu, który w tych miesiącach będzie odbierany oddzielnie.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów, w tym papieru i popiołu.

Rozporządzenie wprowadza również nowe regulacje dotyczące znakowania i kolorystyki pojemników na odpady zbierane selektywnie. Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane według następujących zasad:

 • pojemnik (worek) niebieski z napisem „Papier” – na papier;
 • pojemnik zielony z napisem „Szkło” – na szkło;
 • pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na metale i tworzywa sztuczne;
 • pojemnik brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.

xxWyświetl tabelę w pełnym rozmiarze

Wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, którego kolor nie został uregulowany rozporządzeniem.

Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy dla wdrożenia nowych przepisów, w związku z czym na dostosowanie kolorów pojemników do wymogów rozporządzenia gmina ma czas do 30 czerwca 2022 r. Wprowadzenie zmian będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników urzędu gminy, pracowników firmy wywozowej, jak i mieszkańców gminy. Urząd ze swojej strony dołoży wszelkich starań by cały proces znakowania oraz wymiany pojemników przebiegał sprawnie i był dla mieszkańców jak najmniej uciążliwy.

Więcej na temat nowych zasad segregacji na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl.