Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobroń

as

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobroń

W ostatnich miesiącach Gmina Dobroń realizowała projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobroń finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013.

Projekt polegał m.in. na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zadaniem planu jest m.in. ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej określa również kierunki rozwoju Gminy Dobroń, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych m.in. w następujących obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, transport prywatny, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz oświetlenie uliczne.

Zaplanowanie tych działań wymagało zebrania rzetelnych danych. W tym celu zwrócono się więc do mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiet dotyczących zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwoliły na oszacowanie wielkości wykorzystania paliw i energii oraz emisji CO2 w gminie, a także rozpoznanie możliwości dotyczących m.in.: modernizacji źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków.

W zakresie opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej znajdują się m.in.:

  • identyfikacja obszarów problemowych,
  • źródła finansowania inwestycji,
  • wyniki inwentaryzacji emisji CO2,
  • działania i środki zaplanowane na okres objęty Planem.

Plan gospodarki niskoemisyjnej 2015-2020

kreska

Dnia 31.12.2014 r. Gmina Dobroń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobroń” w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość dotacji stanowi 85% wartości projektu.

Projekt dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, jako dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.

W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów usługowych gminy.

ue

kreskaOferta dla mieszkańców. Odnawialne źródła energii.

Firma 3energy oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Oferta obejmuje kompleksową obsługę inwestycji począwszy od zaprojektowania optymalnego rozwiązania, ocenę ekonomiczną projektu, budowę i uruchomienie instalacji wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej. W związku ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii 3energy przedstawia ofertę dla mieszkańców o możliwości udzielenia pomocy w realizacji przedsięwzięcia.

OFERTA dla mieszkańców2

Instalacja_3_kW

Instalacja_4_kW