Przebudowa dróg gminnych

kk

Wraz z początkiem lipca 2021 roku Gmina Dobroń ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania przebudowy dróg gminnych. W wyniku rozstrzygnięcia, w dniu 10 sierpnia br., zawarto umowę z firmą WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Porszewicach.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dobroń, obejmująca:

  • przebudowę drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, działka nr 107/1, obręb geodezyjny 0015 Wymysłów Francuski, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Wrzosowej w Chechle Drugim, dz. nr 383, obr. 0003 Chechło Drugie, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Cisowej i Modrzewiowej w Dobroniu, dz. nr 905 obr., 0006 gm. Dobroń, stanowiących sieć dróg gminnych wewnętrznych,
  • przebudowa ul. Glinianej w Chechle Drugim, gm. Dobroń, dz. nr 29, 327/3, 17/1, obr. 0003 i 329, gm. Dobroń.

Roboty budowlane na wskazanych drogach obejmują m.in. tyczenie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, wyrównanie nawierzchni, regulację skrzynek do zasów wodociągowych, wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Projekt przebudowy drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim objęty jest dofinansowaniem budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, gm. Dobroń”.


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy sali gimnastycznej w Mogilnie

16 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona firma MRS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 61,86 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że ponad 4 mln. zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy tutaj.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz w związku z uchwałą Nr XX/152/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 sierpnia 2021 r. do 8 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://dobron.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sali Konferencyjnej (Nr 3) w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. od 1600.

W ww. terminie wejście do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zapoznanie się z projektem planu i prognozą będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych, każdy też będzie mógł bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 18  ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, lub w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w tym samym miejscu i w tym samym terminie prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy Urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w ww. terminie. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

na piśmie, na adres   95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres  sekretariat@dobron.ug.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września  2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dobroń, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Robert Jarzębak

WÓJT GMINY DOBROŃ

Tekst planu dla części obrębu Dobroń Mały
Załącznik graficzny do planu dla części obrębu Dobroń Mały
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP Dobroń Mały

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobroń, z siedzibą 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@dobron.ug.gov.pl lub pisemnie pod adresem: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://www.old.dobron.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz w związku z uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży zmienionej uchwałą Nr XI/82/19 z dnia 29 października 2019 r., uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 20 lipca 2020 r. i uchwałą Nr XXVII/213/21 z dnia 27 maja 2021 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, bud. B, pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://dobron.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sali Konferencyjnej w dniu 08 września 2021 r. w godz. 1200 do 1500.

Podczas w/w terminu wejście do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zapoznanie się z projektem planu i prognozą będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych, każdy też będzie mógł bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 18  w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń lub w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021  r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, 784, 922, 1211), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w tym samym miejscu i w tym samym terminie prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, w godzinach pracy Urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

na piśmie, na adres   95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres  sekretariat@dobron.ug.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 września 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dobroń, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Robert Jarzębak

WÓJT GMINY DOBROŃ

 

Tekst planu dla części Dobronia Poduchownego, Zakrzewek, Wincentowa, Dobronia Małego i Dobronia Dużego
Załącznik graficzny do planu dla części Dobronia Poduchownego, Zakrzewek, Wincentowa, Dobronia Małego i Dobronia Dużego
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży – wersja do wyłożenia

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobroń, z siedzibą 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@dobron.ug.gov.pl lub pisemnie pod adresem: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://www.old.dobron.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf