ZMIANY – PROGRAM „DOBRY START”

Informujemy, że 15.06.2021 r.  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 01.07.2021 r.  realizacją programu „Dobry Start” (300+)  począwszy od ustalania prawa do świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym od 01.07.2021 r. nie będzie możliwości składania wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Wnioski wyłącznie w formie elektronicznej będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pabianicach, ul. Kościuszki 31.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 29.06.2021 r.  

Znak: 6721.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu uchwały Nr XXVII/213/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. oraz uchwał Nr XI/82/19 z dnia 29 października 2019 r. i Nr XVIII/136/20 z dnia 20 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń. Uchwałą tą kolejny raz zostały zmienione (zmniejszone) granice obszaru objętego planem miejscowym. Nowe granice  obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do uchwały z dnia 27 maja 2021 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego w zmienionych granicach.

Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu, 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, w terminie do 20 lipca 2021 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Równocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem ww. planu miejscowego w zmienionych granicach. W związku z powyższym w tym samym terminie i na ten sam adres można składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl  w temacie należy wpisać hasło:

– ”plan dla obszaru w sołectwach Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży”.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy
Robert Jarzębak

Uchwała nr XXVII.213.21

Załącznik do uchwały Nr XXVII.213.21

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobroń, z siedzibą 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@dobron.ug.gov.pl lub pisemnie pod adresem: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://www.old.dobron.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf

Spotkanie w ramach programu rządowego – Czyste Powietrze

Program czyste powietrze

Szanowni Państwo, 

Urząd Gminy w Dobroniu zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w ramach programu rządowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy, że związku z panującą pandemią liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci przybycia na w/w spotkanie do dnia 29.06.2021 do godz. 15:00 pod nr tel. 43 677 26 83 .

Uwaga : uczestników spotkania prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.  


Spotkanie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Azbest na dachu

Szanowni Państwo, 

Urząd Gminy w Dobroniu zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, które odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy, że związku z panującą pandemią liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci przybycia na w/w spotkanie do dnia 29.06.2021 do godz. 15:00 pod nr tel. 43 677 26 83 .

Uwaga : uczestników spotkania prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.