Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 03.01.2022 r.

Znak: 6733.9.2021

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 03 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Znak: 6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.01.2022 r.

 

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 03.01.2022 r. – 17.01.2022 r.


Teatr sPokoLeń zaprasza na „Ożenek”!

Sztuka grana jest w następujących terminach:
06.01.2022 – Premiera godz. 18.00
07.01.2022 – spektakl godz. 18.00
08.01.2022 – spektakl godz. 18.00
09.01.2022 – spektakl godz. 18.00

Ilość miejsc ograniczona ze względu na przepisy sanitarne.

Zapisy i wejściówki do odbioru w DCK (w godz. pracy instytucji)
!Obowiązkowe maseczki!

Wejście od ul. Sienkiewicza 39, od strony biblioteki.


Życzenia!

Szampańskiego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 dla mieszkańców i sympatyków Gminy Dobroń.

Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie szczęście i zdrowie, radość i pomyślność, spełnienie marzeń i planów osobistych. Życzmy sobie wszyscy wzajemnej życzliwości, pogody ducha i uśmiechu każdego dnia z przekonaniem, że w dużej mierze sami możemy ten Nowy 2022 rok uczynić dla nas szczęśliwym.

Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Szerffel wraz z Radnymi
Wójt Gminy – Robert Jarzębak wraz z pracownikami Urzędu Gminy


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 30.12.2021 r.

Znak: 6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 21.12.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Pawła Lisa z firmy Elektroinstal s.c., działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Sieradz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej nN typu YAKXs 4×120 mm2 o długości ok. 280 mb przewidzianej do realizacji w obrębie geod. Dobroń Poduchowny na dz. nr 329 stanowiącej drogę gminną w gminie Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 30.12.2021 r. – 13.01.2022 r.


KGW

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

Czytaj dalej…


INFORMACJA!

Urząd Gminy w Dobroniu informuję, że od 01.01.2022 r. ulega zmianie Wykonawca realizacji usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nr 272.11.2021 wybranym Wykonawcą została firma ELEKTRA Kamil Woźniak, Paprotnia 87A, 98-161 Zapolice. 
Wszelkie awarie związane z oświetleniem prosimy zgłaszać na adres mailowy awarie_oswietlenia@dobron.ug.gov.pl  ze szczegółowym doprecyzowaniem lokalizacji awarii lub telefonicznie 43 677 26 83 wew. 124.  


Korzystanie z dróg leśnych położonych na terenie Gminy Dobroń.

Regulaminy korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna


Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dobroń.

Na terenie gminy występują 4 kategorie dróg, droga krajowa S-8, S-15, droga wojewódzka  482 drogi powiatowe 4912E i 3310E, drogi gminne oraz drogi bez kategorii tzw. drogi wewnętrzne. Drogi powiatowe, gminne i gminne wewnętrzne są utrzymywane  przez gminę. Gminne z racji zarządu nad drogami oraz powiatowe na podstawie stosownej umowy porozumienia. Szczegółowe zasady w zakresie zimowego utrzymania dróg określa załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urz. MT i GM z 1994 r. Nr 10, poz. 20) a określenie standardów zimowego utrzymania dróg zawarte jest zarządzeniu w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych i będących w zarządzie Gminy z dnia 12.10.2021, które zostało podane do wiadomości 20 października.

Gmina Dobroń nie dysponuje specjalistycznym sprzętem do posypywania dróg i w celu realizacji obowiązku zimowego utrzymania dróg zawiera umowę z firmą zewnętrzną. Wykonanie usługi na rok  2022 zostało zakontraktowane poniższymi stawkami:

  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 20% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę  120,00 zł netto,  129,60 zł  brutto,
  • jednorazowy przejazd, usuwania śliskości na drodze przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej 30% /kilometr bieżący przejazdu za kwotę 140,00 zł netto, 151,20 zł brutto.

Generalnie do posypywania dróg stosowana jest 30% mieszanka, zatem jednorazowa usługa posypywania dróg gminnych oscyluje w granicy 10 tyś. złotych.

Sól drogowa to profesjonalny środek wykorzystywany do zmniejszania śliskości dróg chodników i innych  ciągów komunikacyjnych. W handlu na terenie Polski sól drogowa występuje pod postacią nieoczyszczonej soli kamiennej, której skład jest precyzyjnie określony na mocy normy PN-86/C-84081/02.

Czytaj dalej…


Wnioski o dofinansowanie!

Szanowni Państwo,
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15.59.

W programie dotacyjnym „Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może natomiast przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków od dziś, tj. 14 grudnia 2021 roku od godziny 13.00 do 14 stycznia 2022 roku do godziny 15.59. Czytaj dalej…