Ważny Komunikat!

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty IV raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

 Dobroń, dnia 03.11.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020   

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 03 listopada 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.13A.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.11.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                  

Data umieszczenia obwieszczenia: 03.11.2021 r. – 17.11.2021 r.


UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 listopada 2021 r., będzie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. na przykład odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu itp.).

Powyższe podyktowane jest planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich MSW na dzień 5 listopada br. na godz. 1200 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników, ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

W związku z tym informuję, iż wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym w dniu 5 listopada można załatwiać do godziny 1130.

 

                                                               Wójt Gminy Dobroń

                                                                /-/ Robert Jarzębak


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.10.2021 r.

Znak: 6733.9.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 08.10.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 71, 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 27.10.2021 r. – 10.11.2021 r.

 


Komunikat Inspektoratu Weterynaryjnego!

ASF – wdrażanie wymagań RWK 2021/605 w zakresie bioasekuracji gospodarstw

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwany dalej RWK 2021/605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń terenu powiatu pabianickiego następujące dokumenty:  
 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

dd

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W miesiącu lipcu 2021 roku Gmina Dobroń wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w ramach bezzwrotnego wsparcia na inwestycje publiczne, realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 12 000 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 11 000 000,00 zł. 25 października 2021 roku na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono wyniki pierwszego naboru, przyznając Gminie Dobroń 100% wnioskowanych środków.

Czytaj dalej…


Konsultacje społeczne KDP

08.11.2021  (poniedziałek)

godz. 12:00 – Dobroń – Sala OSP, ul. Pabianicka 1

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału a także do wypełnienia ankiety

Więcej informacji na temat Kolei Dużych Prędkości: https://cpk.pl/pl