Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 04.10.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020                                                         

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

             Stosownie do wniosku firmy P4 Spółka z o.o. z/s w Warszawie z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń, po ponownym postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym wskutek uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji Wójta Gminy Dobroń z dnia 25 stycznia 2021 r. znak: 6733.13.2020, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 04.10.2021 r. – 18.10.2021 r.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

07.10.2021 r. godz. 8-15 Szczerki (stacja 3-1944), Wincentów ul. Cyprysowa, Dobroń ul. Cisowa, ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Świerkowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Sołectwo na plus!

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Głównym celem naboru „Sołectwo na plus” było wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Kolejnym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach zadania zakupiono 6 szt. stołów i zmywarkę  do świetlicy wiejskiej. Nowe wyposażenie stało się środkiem do realizacji działań zaplanowanych przez KGW i OSP oraz mieszkańców sołectwa. W ramach projektu zorganizowano warsztaty pn. „Mydełkowy zawrót głowy”. Warsztaty przygotowały i przeprowadziły panie z KGW. Na warsztatach każdy mógł stworzyć własne, niepowtarzalne, naturalne mydełko glicerynowe o niesamowitych kształtach, kolorach i zapachu. Prace dały wiele satysfakcji, stały się sposobem na spędzenie wspólnego czasu zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Wysokość dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosła 100% wartości projektu, tj.: 10 000,00 zł. Czytaj dalej…


Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest obowiązkowy i kończy się 30 września 2021 roku. Jeśli jeszcze nie dokonałeś spisu, a jesteś mieszkańcem gminy Dobroń serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, aby spełnić swój obowiązek.

Pracownicy GBS czekają na Ciebie 😉.

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń do Urzędu Gminy: 43 67 72 130 wew. 122 lub bezpośrednio do naszego Rachmistrza – telefon: 507 116 557.

Serdecznie Zapraszamy 😉 😉 😉

Paulina Kaczmarek
Gminny Koordynator NSP 2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.09.2021 r.

Znak: 6733.8.2021

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 27 września 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 90 mm i długości ok. 320 mb z przebiegiem po działce nr 329 wraz z przyłączem o przekroju 90 mm do studni wodomierzowej 1200 mm  na działce nr 319 obręb Dobroń Poduchowny, gmina Dobroń”.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 11.10.2021 r.

                                                                                                         

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.09.2021 r. – 11.10.2021 r.


Zebrania wiejskie!

Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Najbliższe zebrania sołeckie:

9 września (czwartek)

 • Chechło Pierwsze – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie
 • Morgi – godz. 17:00 – spotkanie OSP Morgi

10 września (piątek)

 • Orpelów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Orpelów

17 września (piątek)

 • Dobroń Duży – godz. 17:30 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

18 września (sobota)

 • Barycz – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Baryczy

20 września (poniedziałek)

 • Chechło Drugie – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie

21 września (wtorek)

 • Mogilno Małe – godz. 17:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe
 • Mogilno Duże – godz. 18:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe

22 września (środa)

 • Poleszyn – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Poleszynie

23 września (czwartek)

 • Róża – godz. 16:00 – spotkanie OSP Róża
 • Dobroń Poduchowny – godz. 18:00 – spotkanie Klub ISKRA

24 września (piątek)

 • Zakrzewki – godz. 17:00 – spotkanie Klub ISKRA

27 września (poniedziałek)

 • Przygoń – godz. 17:00 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

28 września (wtorek)

 • Wincentów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Markówka
 • Dobroń Mały – godz. 18:00 – spotkanie OSP w Dobroniu
 • Markówka – godz. 18:30 – spotkanie OSP Markówka